Sporthei 0ong - Rucphen

Prijs op aanvraag
Brochure
Sporthei 0ong • 4715 RJ RUCPHEN
Bob Michielsen
Jouw expert Bob Michielsen T 076 - 593 70 00 Contacteer Bob Michielsen

Meer over
dit bedrijf

Perceel landbouwgrond gelegen nabij Sporthei 10 te Rucphen

Gegevens object:
Perceel landbouwgrond gelegen nabij Sporthei 10 te Rucphen, kadastraal bekend gemeente Rucphen, sectie U, nummer 1541 (gedeeltelijk), groot ± 3.71.30 ha.

Herinrichtingsrente:
Het perceel is belast met herinrichtingsrente. De herinrichtingsrente voor de hierboven genoemde oppervlakte bedraagt + €. 74,42 per jaar, met eindjaar 2032.

Bestemmingsplan landbouwgrond:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2020” van de gemeente Rucphen en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch”, deels de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie”, de gebiedsaanduidingen “luchtvaartverkeerzone - 3”, “overige zone – beperkingen veehouderij” en “vrijwaringszone -obstakelbeheerzone” en deels de gebiedsaanduidingen "milieuzone - boringsvrije zone" en "overige zone - waarde archeologie 4". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 16 december 2020.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
In de Interim omgevingsverordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie 1 oktober 2022) heeft het object de navolgende aanduidingen:
Op kaart 1: Rechtstreeks werkende regels: milieubeschermingsgebieden: natuur en wegen:
Aanduiding – Geen Attentiezone waterhuishouding;
Aanduiding – Diep grondwaterlichaam;
Aanduiding – Waterwinning voor menselijke consumptie;
Aanduiding – Boringsvrije zone (deels);
Aanduiding – Boringsvrije zone – maximale boordiepte: 80 meter (deels);

Op kaart 2: Rechtstreeks werkende regels:landbouw:
Aanduiding – Verbod uitbreiding veehouderij;
Aanduiding – Bescherming Natura 2000;
Aanduiding – Stalderingsgebied;
Aanduiding – Landelijk gebied.

Op kaart 3: Instructieregels gemeenten: stedelijke ontwikkeling en erfgoed:
Aanduiding – Verstedelijking afweegbaar.

Op kaart 5: Instructieregels gemeenten: grondwaterbescherming, waterveiligheid en – berging:
Aanduiding – Boringsvrije zone (deels).

Op kaart 6: Instructieregels gemeenten: basiskaart Landelijk gebied:
- Aanduiding – Landelijk gebied;
Aanduiding – Gemengd landelijk gebied.

Op kaart 7: Instructieregels gemeenten: specifieke gebieden voor agrarische ontwikkelingen:
Aanduiding – Beperkingen veehouderij;
Aanduiding – Stalderingsgebied.

Op kaart 8: Instructieregels voor waterschappen: watersystemen, - veiligheid en berging:
Aanduiding – Normen wateroverlast;
Aanduiding – Norm wateroverlast buiten Stedelijk gebied (deels);
- Aanduiding – Normvrij gebied (deels).

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

De structuurvisie Rucphen 2030 vermeldt dat invulling met sportvelden en voorzieningen als een mogelijkheid wordt gezien.

Teeltplan: 
2021: Maïs
2
022: Maïs
Bron: Opdrachtgever

Overig:
- In het perceel is enig hoogteverschil waarneembaar.
-
Dit perceel is agrarisch bestemd maar heeft vanwege zijn ligging en de van toepassing zijnde aanduidingen (verstedelijking afweegbaar) een speculatief karakter.
-
Er zijn geen betalingsrechten en/of andere rechten aan de grond verbonden.
-
Het perceel is belast met een jachtrecht.

Meer informatie? Download de brochure bovenaan deze pagina en/of informeer bij de makelaar. 

Neem contact op Meer weten over dit agrarisch vastgoed?